Bc. Dita Šimáčková, DiS.

logopedický preventista

Po studiu speciální pedagogiky jsem se věnovala předškolní pedagogice. Tato práce mě přivedla k zájmu o vývoj dětské řeči a k touze studovat logopedii. Věřím, že má smysl podporovat rozvoj řečových dovedností u dětí již v raném věku.

Zabývám se proto logopedickou prevencí, pracuji s dětmi již od tří let věku a poskytuji konzultace rodičům a pedagogům, kteří chtějí děti v rozvoji řeči podpořit.

V poradně Rodina v pohodě se v rámci komplexního přístupu věnuji prevenci vzniku arozvoje komunikačních obtíží u dětí různého věku.

Dobré komunikační schopnosti jsou zásadní dovedností pro život, a to je i důvod, proč mě moje práce naplňuje. Prostřednictvím hravých aktivit společně s rodiči pracuji na nápravě řečových obtíží u dětí a vidím rychlé rychlé pokroky, se kterých se společně radujeme, nejen já a rodiče, ale i děti, které těší každá pokořená hláska

Bc. Dita Šimáčková, DiS.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika
 • Vyšší odborná škola sociálně právní, obor sociální pedagogika

Akreditované kurzy

 • Jak naučit žáky myslet a učit se – seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof.R.Feursteina
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková., PaedDr. Zdeňka Janhubová
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík – Mgr.Pavla Bubeníčková
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků – PaedDr. Yveta Heyrovská
 • Senzomotorická cvičení – Mgr. Mileta Hřebíková (2006, 2014)
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Výuka jazykových dovedností při vydavatelství Pearson Longman
 • Multikulturní tolerance a mediální gramotnost
 • Stáž u PhDr. Jarmily Roučkové zaměřená na intenzivní logopedickou terapii u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Kurz Montessori pedagogiky

Praxe

 • Individuální logopedická prevence MŠ Klánovice
 • Individuální logopedická prevence MŠ Victoria School
 • MŠ Orangery Praha 9 – primární pedagog, speciální pedagog, asistent pedagoga, řečová terapie a prevence
 • MŠ Praha 9 – reedukace dětí s ADHD a vývojovou dysfázií
 • ZŠ při Thomayerově nemocnici v Praze – reedukace dětí s SPU a LMD
 • MŠ speciální se zaměřením na logopedii – Praha 4
 • Včelička – měsíčník pro MŠ – součást redakčního týmu – práce na úkolech pro rozvoj předškolních dovedností u dětí
 • DDM Zmrzlík – práce s dětmi mladšího školního věku
 • Dětský domov Praha 9 – Klánovice
 • Účast na projektu Rozum a cit pro školy
 • Logoped v rámci projektu MAP II pro Brandýsko