Maxík

Stimulační program pro děti od pěti let, pro děti s odloženou školní docházkou a děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základní i speciální školy.

Autorkami programu jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová. Akreditováno MŠMT ČR č.j. 32809/2010-25-778.

Diagnostika

Při úvodním rozhovoru s rodiči a dítětem speciální pedagog vyhodnocuje úroveň komunikačních dovedností, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, koncentrace pozornosti a testuje jaký typ laterality dítě má.

Princip cvičení

  • Společně se naučíme základy pracovních postupů, které jsou důležité pro školní výuku a respektování stanovených hranic (režimu dne i jednotlivých činností). Dítě laskavým, ale důsledným způsobem vedu k zaměření a udržení pozornosti na zadaný úkol.
  • Cvičení provádí rodič s dítětem každý den po dobu 10 – 15 minut.
  • K dětem při cvičeních přistupuji přátelsky a rodiče se učí vyhýbat negativnímu hodnocení a napomínání. Dítě naopak chválíme a zvedáme mu sebevědomí.
  • Dítě si své úspěchy zaznamenává do Maxíkova deníčku.

Program během 15týdnů podporuje a rozvíjí

Nácvik nových pohybových stereotypů a grafomotorické dovednosti – stabilita, dýchání, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní, správný sed a úchop psacího náčiní.

Rozvoj komunikačních dovedností – rozvoj řeči a myšlení (výslovnost, tvoření vět, porozumění)

Posilování dílčích funkcí v těchto oblastech -zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace,vzájemné propojení smyslového vnímání (intermodalita), vnímání časového sledu (serialita), paměť

Koncentraci pozornosti

Program je rozdělen do jednotlivých bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny tak, aby byly rovnoměrně posilovány všechny složky.

Výsledky cvičení

  • Děti jsou připraveny na režim a zátěž školní docházky
  • Jsou koncentrovanější, samostatnější a sebevědomější
  • Zlepší se u nich obratnost, správně drží tužku a nebolí je ruka při psaní
  • Nepletou se jim písmena a číslice při čtení a psaní