Souhlas s ochranou osobních údajů a platební podmínky

Pohodová rodina 

Speciálně pedagogická a rodinná poradna

IČO: 01172123

Mgr. Marina Šimanová (dále jen „správce“)

V Pátém 293, 190 14 Praha 9,  

e-mail: poradna@pohodovarodina.cz

telefon: 604 780 883 

bankovní spojení: Air Bank, 1303805046/3030

1. Platební podmínky webinářů a seminářů

 • 1.1. Úhrada kurzovného probíhá předem převodem na účet na základě informací o platbě v zaslaném emailu. Na vyžádání je vystavena proforma faktura. V případě platby organizací, je nutné uvést na přihlášce přesnou fakturační adresu organizace (její přesný název, IČO, DIČ). V případě platby fyzickou osobou je nutné uvést celou adresu plátce. Variabilním symbolem je vždy Vaše telefonní číslo nebo číslo faktury. Pokud by informace o platbě nedorazila ani po 48 hodinách od zaslání přihlášky, prosím informujte se emailem či telefonicky přímo v Pohodové rodině.
 • 1.2. Storno podmínky:
  • odhlášení do 7 dnů před konáním semináře – vracíme 100% částky
  • odhlášení 6 4 dnů před konáním semináře – vracíme 50% částky 
  • odhlášení 3 – 0 dnů před konáním semináře je poplatek nevratný 
  • odhlášení účastníka přijímáme pouze písemně (emailem);
  • účastník nebo organizace může vyslat náhradníka.
 • 1.3. V případě malého zájmu se seminář/webinář ruší, proto je vhodné v případě zájmu se přihlásit co nejdříve. Účastníci budou o případném zrušení informováni cca 3 dny před datem konání semináře na emailovou adresu uvedenou na přihlášce.
 • 1.4. Reklamační podmínky Informace a vzdělání ze seminářů a webinářů automaticky nezajišťují stejnou péči a výsledek jako individuální konzultace či interdisciplinární spolupráce odborníků. Vždy záleží i na vzdělání i přístupu objednavatele kurzu, aby naučené dokázal aplikovat. Reklamace na nevyužití sdílených informací a dovedností nelze uplatňovat.

2. Platební podmínky individuálních konzultací

2.1. Objednávání služeb:

Objednat se lze telefonicky, formou sms, e-mailem nebo osobně. Objednání služeb je ZÁVAZNÉ.

2.2. Platba:

Testy, kontroly, konzultace i zprávy se platí v HOTOVOSTI. Před první kontrolou je vybírána ZÁLOHA v ceně konzultace na jedno sezení předem pro případ, že by se klient nedostavil. Záloha je na konci poskytování služeb vrácena nebo použita na zaplacení poslední kontroly.

2.3. Omluva a storno podmínky objednaných služeb:

a) Omlouvat se z domluvených sezení nebo měnit termín je možné nejlépe s týdenním předstihem.

b) Za zrušení vstupního testu 24 hodin před jeho konáním je účtován storno poplatek 1250 Kč

c) Pokud se klient omluví až 24 hodin před konáním konzultace, je mu účtován storno poplatek 50% ze zálohy za objednané služby.

d) Pokud se klient omluví v den domluvené konzultace nebo se bez omluvy nedostaví, storno poplatek je 100 % ze zálohy. Novou je třeba zaplatit před konáním další konzultace.

e) O vrácení záloh, při dodržení podmínek omluvy, žádá klient.

3. Souhlas s ochranou osobních údajů

3.1. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)

3.2. Vaše osobní údaje zpracováváme (shromažďujeme a používáme) v souladu se shora uvedenými právními předpisy za účelem plnění dohody o poskytování speciálně-pedagogických vzdělávání, kterou jsme spolu uzavřeli. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro poskytování našich služeb Vám.

Klient uděluje tímto správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zpracování, jímž je poskytování speciálně-pedagogického vzdělávání.

Klient dále uděluje správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon pro účel vedení evidence termínů vzdělávání a zasílání informačních sdělení.

Klient souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se správcem jako poskytovatelem služeb, a dále po dobu pěti let od jeho skončení.

3.3. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky: www.pohodovarodina.cz

užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

b) základní funkčnosti webových stránek;

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

3.4. Klient tímto prohlašuje, že byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má právo:

– kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,

– vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,

– vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,

– žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,

– žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod 

jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem,

– žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 

– dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

4. Autorská práva

4.1. Materiály, které publikujeme na našich internetových stránkách, jejich grafické, textové a obrazové zpracování i audio obsah jsou autorským dílem a jsou chráněny autorským zákonem i právními předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví (ochranné známky). Služby i produkty, které na webových stránkách uvádíme, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Všechna práva vyhrazena.

4.2. Žádnou část internetových stránek, které provozujeme (texty, obrázky, videa apod.) nesmíte úplně ani částečně kopírovat nebo jinak reprodukovat nebo šířit, sdílet, distribuovat či ukládat na úložiště dat, která jsou veřejná nebo přístupná jiným osobám, bez našeho předchozího souhlasu.