Mgr. Olga Andreatta

speciální pedagog

První pedagogické zkušenosti jsem začala sbírat při pobytu v Anglii, kde jsem se dva roky starala o dvě dívky v předškolním věku. Po studiu speciální pedagogiky jsem pracovala v mateřské škole, kde jsem vedla kroužek logopedické prevence a stimulační program Maxík pro předškoláky. Největším učitelem v přístupu k dětem s vývojovými obtížemi mi byl a je můj syn s vývojovou dysfázií, kterou provází i specifické poruchy učení. Díky stimulačnímu programu Maxík a Elkonin měl mnohem jednodušší start v první třídě.

Vnímám jako podstatné, chápat a uznávat osobnost dětí a přistupovat k nim při učení i nápravách individuálně. Neměli bychom zapomínat hledat a podporovat jejich silné stránky, ale zároveň ty oslabené rozvíjet a hledat přístupy a metody, které jsou vhodné pro konkrétní dítě.  

Při práci s dětmi je pro mě důležitá úzká spolupráce s rodiči, kteří potřebují podporu, kvalitní informace a odpovědi na mnoho otázek, jež je v souvislosti s jejich dětmi trápí, a také návody, jak svým dětem pomoci. Podstatné je i přijetí dítěte takového, jaké je, s vědomím, že děti potřebují naši lásku, porozumění, ale i hranice, které jim dávají pocit bezpečí a jistoty.

Ze svých vlastních zkušeností vím, že je nutné začít pracovat s dětmi co nejdříve a pravidelně.  Respektovat je, ale zároveň jim být oporou a vzorem.

Vzdělání

 • Asociace logopedů ve školství, Specializační studium logopedů ve školství
 • Univerzita J. Evangelisty Purkyně, obor Speciální pedagogika – poradenství
 • Univerzita J. Amose Komenského, obor Speciální pedagogika – vychovatelství

Kurzy a školení

 • KURZ speciálně pedagogické prevence a intervence na základě neurovývojových principů – Mgr. Marina Šimanová  
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková
 • Grafomotorika a vše co k ní patří – PaedDr. Yveta Heyrovská
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina 
 • Neuro-vývojová stimulace – Pohybem se učíme, Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi
 • Primární logopedická prevence Asociace logopedů ve školství
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou  – Maxík Mgr. Pavla Bubeníčková
 • Podpůrná opatření u žáků se SPU – Dyscentrum
 • Čtení baví každého – Dyscentrum

Praxe

 • Speciální pedagog – logoped
 • Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Lopes – diagnostická, poradenská a reedukační činnost
 • Mateřská škola, Šimůnkova Praha 8 – předškolní pedagog, logopedická prevence