Percepčně – motorická nápravná cvičení

Tento individuální stimulační program byl do České republiky přivezen na začátku devadesátých let z Rakouska. Od té doby je úspěšně využíván k nápravám specifických poruch učení u dětí školního věku.

Autorkou projektu je Mgr. Pavla Bubeníčková. Poslední obnovení akreditace bylo v roce 2010 pod názvem „Percepční a motorická oslabení ve školní praxi“ (MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778).

Diagnostika

Na základě ucelené diagnostiky je zjištěn stupeň oslabení dílčích funkcí, které zajišťují kvalitní vnímání a zpracování informací. Test je veden hravou formou a neškolním způsobem. Neklade důraz na výkon, dítě nestresuje.

Princip cvičení

 • Cvičení nemají typický školní charakter, děti baví. K dětem přistupuji pozitivně a i rodiče jsou vedeni k pozitivní motivaci při vzdělávání svých dětí.
 • Dítě chválíme za každou drobnost, neúspěchy nejsou komentovány.
 • Jedná se o soubor cvičení, na kterém spolupracují rodiče s dítětem. Společně cvičí 8-10 minut denně. Aby bylo cviční efektivní a bylo dobře zafixováno, je třeba cvičit každou oblast nejméně 3 měsíce.

Program podporuje a rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci
 • prostorovou orientaci
 • vzájemné propojení smyslového vnímání (intermodalita)
 • vnímání časového sledu (serialita)
 • hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku
 • oblast řeči a komunikace
 • paměť a koncentraci pozornosti

Výsledek cvičení u dětí

 • Při čtení a psaní si nepletou písmena a číslice.
 • Čtou plynule a s porozuměním.
 • Rozvíjí se schopnost aplikovat naučená pravidla pravopisu.
 • Kvalita a rychlost psaní se zvyšuje.
 • Dokáží si po sobě zkontrolovat práci a opravit chyby.
 • Lépe chápou a dodržují pravidla mluvnická i společenská.
 • Nezapomínají věci, pohotově reagují v nové situaci, při práci jsou systematické.
 • Rychleji si vybavují slova.
 • Děti se uvolní, mají vyšší sebevědomí při práci ve škole i doma.

Neurologický princip náprav

Mozek dětí se specifickými poruchami učení někde na své cestě zráním a učením (prenatální, perinatální a postnatální příčiny) vytvořil chybná nebo příliš složitě fungující spojení. Informace, které mozek dostává, jsou zmatené, slabé a pomalé.

Tato terapeutická cvičení pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku. Při každodenním nácviku dochází k posilování nejvýhodnější cesty k propojení nervových center a k postupnému vyhasínání staré, špatně fungující cesty. Pokud je cvičení
správně prováděno, nově vytvořená nervová
spojení zůstávají stabilní a nevyhasínají.

Neurologický princip náprav vznikl na základě zkušeností rakouského neurologa a psychiatra Biebla a dnes je stále podrobněji popisován a potvrzován novými výzkumy v oblasti mozku.