Percepčně motorická nápravná cvičení

Tento individuální stimulační program byl do České republiky přivezen na začátku devadesátých let z Rakouska. Od té doby je úspěšně využíván k nápravám specifických poruch učení u dětí školního věku.

Autorkou projektu je Mgr. Pavla Bubeníčková. Poslední obnovení akreditace bylo v roce 2010 pod názvem „Percepční a motorická oslabení ve školní praxi“ (MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778).

Percepčně motorická nápravná cvičení jsou podrobně popsána pouze v diplomové práci „Využití percepčně motorických nápravných cvičení při reedukaci specifických poruch učení“ od Mgr. Mariny Šimanové.

Diagnostika

Na základě ucelené diagnostiky je zjištěn stupeň oslabení dílčích funkcí, které zajišťují kvalitní vnímání a zpracování informací. Test je veden hravou formou a neškolním způsobem. Neklade důraz na výkon, dítě nestresuje.

Princip cvičení

 • Cvičení nemají typický školní charakter, děti baví. K dětem přistupuji pozitivně a i rodiče jsou vedeni k pozitivní motivaci při vzdělávání svých dětí.
 • Dítě chválíme za každou drobnost, neúspěchy nejsou komentovány.
 • Jedná se o soubor cvičení, na kterém spolupracují rodiče s dítětem. Společně cvičí 8-10 minut denně. Aby bylo cviční efektivní a bylo dobře zafixováno, je třeba cvičit každou oblast nejméně 3 měsíce.

Program podporuje a rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci
 • prostorovou orientaci
 • vzájemné propojení smyslového vnímání (intermodalita)
 • vnímání časového sledu (serialita)
 • hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku
 • oblast řeči a komunikace
 • paměť a koncentraci pozornosti

Výsledek cvičení u dětí

 • Při čtení a psaní si nepletou písmena a číslice.
 • Čtou plynule a s porozuměním.
 • Rozvíjí se schopnost aplikovat naučená pravidla pravopisu.
 • Kvalita a rychlost psaní se zvyšuje.
 • Dokáží si po sobě zkontrolovat práci a opravit chyby.
 • Lépe chápou a dodržují pravidla mluvnická i společenská.
 • Nezapomínají věci, pohotově reagují v nové situaci, při práci jsou systematické.
 • Rychleji si vybavují slova.
 • Děti se uvolní, mají vyšší sebevědomí při práci ve škole i doma.

Neurologický princip náprav

Mozek dětí se specifickými poruchami učení někde na své cestě zráním a učením (prenatální, perinatální a postnatální příčiny) vytvořil chybná nebo příliš složitě fungující spojení. Informace, které mozek dostává, jsou zmatené, slabé a pomalé.

Tato terapeutická cvičení pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku. Při každodenním nácviku dochází k posilování nejvýhodnější cesty k propojení nervových center a k postupnému vyhasínání staré, špatně fungující cesty. Pokud je cvičení
správně prováděno, nově vytvořená nervová
spojení zůstávají stabilní a nevyhasínají.

Neurologický princip náprav vznikl na základě zkušeností rakouského neurologa a psychiatra Biebla a dnes je stále podrobněji popisován a potvrzován novými výzkumy v oblasti mozku.