Rubriky
Publikujeme

Vývojová dysfázie: Vrozená porucha řeči a komunikace, která se sama nespraví

Proženy.cz 24.4.2024 SIMONA PROCHÁZKOVÁ

Vývojová dysfázie je specifická porucha řeči, kterou je potřeba odhalit a řešit co nejdříve. Objevuje se u stále většího počtu dětí v předškolním věku a léčba může trvat roky. Může být zaměňována za jiné vady řeči, které mají podobné příznaky, jako například dyslalie neboli patlavost, také ale za autismus, nebo dokonce mentální retardaci. Jaké jsou příznaky a kdy se obrátit na odborníky?

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se správně verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. „Důležité je, že intelekt dítěte je mírně i více nadprůměrný. Dysfázie vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je tím lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center,“ popisuje Ilona Kejklíčková, jednatelka kliniky LOGO a soudní znalec ve zdravotnictví – klinické logopedii.

Příčiny dysfázie

V případě dysfázie jde o vrozenou vadu, přičemž stav dítěte se vyvíjí, nejde o konečnou nebo zhoršující se záležitost. Pokud se s dítětem pravidelně pracuje a nenastanou další komplikace, v podobě například dyslexie (porucha čtení), dyspraxie (snížené pohybové schopnosti) nebo dysortografie (potíže v písemném projevu), dochází zpravidla ke zlepšením. „Problémy mohou nastávat s porozuměním, jiné děti naopak rozumí všemu, ale řeč ke komunikaci nepoužívají. Některé se snaží, jiné se vzdají, další se extrémně vztekají, protože se neumí vyjádřit, jiné mají ‚svou řeč‘ a běžné pojmy ne a ne se naučit. Častá je kombinace obtíží,“ přibližuje speciální pedagožka Marina Šimanová ze speciálně pedagogické a rodinné poradny Pohodová rodina.

Jak se vývojová dysfázie projevuje

Mnoho dětí vypadá, jako by „neslyšely“, řeč je pro ně složitá, tak ji ani příliš nevnímají. „U některých je také nápadná hra, spousta z nich si nehraje vůbec, jen lítají, lezou po nábytku nebo neuvěřitelnou rychlostí tahají množství věcí ze zásuvek a pak je odmítají uklízet. Jiné si naopak hrají pěkně, ale do hry jim nesmíte vstoupit. To vše ovlivňuje mozek, tedy vnímání i soustředění, naše nástroje ke komunikaci i rozvoji řeči. Navíc spousta dětí vlastně ani moc komunikovat nemusí, protože rodina rychle přijde na to, jak naplnit jejich potřeby, aby nebyly frustrované, a komunikace směrem k řeči vlastně není potřeba. Spousta maminek nám říká, že dětem rozumí a ostatním to stačí ‚přeložit‘. Vliv mají samozřejmě i genetické dispozice a přednastavení mozku pro učení,“ vysvětluje Marina Šimanová.

Mezi typické příznaky vývojové dysfázie patří:

 • Opožděný vývoj řeči: zásadní a první projev
 • Dítě správně nerozlišuje sluchem hlásky
 • Řeč je patlavá až nesrozumitelná, může docházet k záměnám hlásek nebo slabik
 • Struktura řeči: může zasahovat oblast gramatickou, přehazování slovosledu, nesprávné koncovky při ohýbání slov, vynechávání slov, omezení slovní zásoby, redukce stavby vět na dvou- nebo jednoslovné
 • Nerovnoměrný vývoj intelektu: vývojové rozdíly mezi jednotlivými složkami mohou dosahovat i několika let
 • Narušené zrakové vnímání
 • Kresba: deformace tvarů, nesprávně zobrazené přímky, křivky, čáry slabé, roztřesené, přetažené, nedotažené, značná část plochy nevyužitá
 • Narušení sluchového vnímání: je porušena schopnost rozlišit jednotlivé prvky řeči
 • Narušení paměťových funkcí: porucha krátkodobé paměti, komolení, přesmyk slabik, problém zvládat básničky
 • Narušení orientace v času a prostoru: narušená pravo-levá orientace, problémy při pohybových hrách
 • Narušení motorických funkcí: porucha motoriky rukou, narušena koordinace pohybu mluvidel, nepřesný pohyb jazyka, rtů
 • Zkřížená lateralita, leváctví

Jaké problémy způsobuje dysfázie

„Vývojová dysfázie se projevuje širokou škálou příznaků, včetně výrazně nerovnoměrného vývoje celé osobnosti. Někdy dítě nemluví ve větách, jindy neužívá zvratná zájmena, což bývá u této diagnózy typické,“ uvádí Ilona Kejklíčková. Takové dítě má rádo známé prostředí, své hračky, své kamarády, nemá rádo změny v životě. Dysfatický vývoj ovlivňuje i osobnost dítěte, jeho citovou, motivační a zájmovou sféru, postavení v rodině, širší psychosociální začlenění i budoucí profesní orientaci.

Jak pracovat s dítětem s vývojovou dysfázií

„Obvykle je tato vývojová vada znatelná od čtyř let dítěte, kdy začíná mít jeho řeč výrazně dysgramatický ráz, neskloňuje správně, netvoří správně věty,“ říká Ilona Kejklíčková. Zvlášť důležitá je včasná a přesná diagnóza a odlišení dysfázie od jiných vývojových poruch. Včasným podchycením a rehabilitací je možné důsledky a jejich dopad na rozvoj dětí i jejich pozdější školní úspěšnost zmírnit. Je možná záměna s autismem či mentální retardací, ale dysfázie není poruchou intelektu, není příznakem snížených mentálních schopností.

„U některých dětí dochází vlivem správné logopedické péče k tak velkému zlepšení, že vada již není pro běžného pozorovatele patrná, i když některé projevy stále přetrvávají, děti jsou například nejisté, přecitlivělé nebo mají stále potíže s výslovností,“ zdůrazňuje Ilona Kejklíčková.

Léčba vývojové dysfázie

„Při terapii dětí s vývojovou dysfázií máme dobré výsledky, jelikož pracujeme s dětmi komplexně. V týmu pracuje klinický logoped, klinický psycholog, speciální pedagog, ale využíváme i lékařské pomoci v diagnostice i terapii, a to dětského neurologa, foniatra a rehabilitačního lékaře. Při této komplexní podpoře dítě dostává mnoho podnětů a podpory, takže se výsledky dostavují v poměrně krátké době,“ uvádí Ilona Kejklíčková. Řešení spočívá v systematické práci s dítětem, v ordinaci logopeda i doma. Při léčbě je třeba zaměřit se na:

 • rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti, gramatiku a porozumění řeči
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • časoprostorovou orientaci a paměť
 • psychologickou podporu dítěte i celé rodiny

Kdy s dítětem k odborníkovi

„Diagnostika vývojové dysfázie patří zejména do rukou klinických psychologů a logopedů, při rozvoji a nápravě se nám velmi osvědčila vzájemná spolupráce. Poradenský speciální pedagog  může vést rodinu od nejútlejšího věku, aby se dítko včas rozvíjelo a naučilo se spolupracovat, než se dostane do logopedické péče. Dále speciální pedagogové dotrénovávají s dětmi v předškolním a školním věku deficity dílčích mozkových funkcí, které s touto diagnózou souvisí, a děti pak mnohem rychleji vše dohánějí,“ říká Marina Šimanová.

Hry a cvičení pro děti s dysfázií

Důležité je podle ní rodiče navést, jak s dětmi pracovat, aby se rozvoj zdárně nastartoval. „Tato diagnóza přináší rodině značnou zátěž, nic nejde snadno, samo od sebe, musí se léta pracovat a jednotlivé funkce promyšleně trénovat a nevzdávat se, ani když to jde pomalu a máme pocit, že výsledek stále není vidět. Nám se velmi osvědčují percepčně motorická nápravná cvičení (samozřejmě s kombinací logopedie), která jsou na neurovývojovém principu a trvají denně jen 10 minut. Oslabenou funkci během pár měsíců natrénujeme a jdeme na další. Postupně skládáme puzzle neboli vytváříme dobré synapse v mozku a mnohem dříve se vyloupne celkem funkční obrázek, který dítě využívá ke komunikaci i k učení ve škole,“ přibližuje Marina Šimanová.

VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE

 • Popis: Vrozené vývojové onemocnění, kdy je specificky narušen vývoj řeči projevující se ztíženou schopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.
 • Příznaky: Opožděný vývoj řeči, nesprávné rozlišování hlásek sluchem, komolení slov, špatné skloňování, nepřirozeně krátké věty, neschopnost komunikovat v určité situaci.
 • Léčba: Léčba je komplexní a dlouhodobá, podílí se na ní tým odborníků: klinický logoped, klinický psycholog, speciální pedagog, foniatr, neurolog. Součástí léčby je každodenní trénink v domácím prostředí.
 • Inkubační doba: Nemá inkubační dobu.
 • Prevence: Neexistuje. Jedná se o vrozenou, tedy geneticky podmíněnou, vývojovou vadu.