Vzdělávání pro pedagogy

Pro učitele i pro ostatní pedagogické pracovníky pořádáme odborné semináře

Workshop – Možnosti stimulace přirozeného rozvoje dětí v MŠ
AKREDITOVÁNO MŠMT
Jak pracovat s dětmi ohroženými BUDOUCÍM školním neúspěchem

SEMINÁŘ S WORKSHOPEM 8 hodin

Jaké jsou hybné síly učení, k čemu slouží a proč jsou u každého jiné? Osvojte si praktické postupy, jak cíleně přistupovat a rozvíjet děti s vývojovými vadami (vývojová dysfázie, ADHD, dyspraxie) i jak na děti nesoustředěné, s nezralou grafomotorikou a pracovními návyky.

Workshop pro asistenty pedagoga

Neurovývojové souvislosti v procesu učení

AKREDITOVÁNO MŠMT
Jak pracovat s dětmi, aby se rozvíjely a byly samostatné v MŠ / ZŠ

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Jak pomoci dětem s vývojovými poruchami a specifickými poruchami učení a chování, aby a byly ve školce i škole brzy samostatné? Osvojte si praktické postupy, jak přistupovat k těmto dětem a pomoci jim s přirozeným rozvojem, překonáváním problémů až k samostatnosti.

Možnosti stimulace přirozeného rozvoje dětí v MŠ
AKREDITOVÁNO MŠMT
Jak pracovat s dětmi ohroženými BUDOUCÍM školním neúspěchem

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Jaké jsou hybné síly učení, k čemu slouží a proč jsou u každého jiné? Jak přistupovat a rozvíjet děti s vývojovými vadami (vývojová dysfázie, ADHD, dyspraxie) i jak na děti nesoustředěné,  s nezralou grafomotorikou a pracovními návyky.

Neurovývojové souvislosti v procesu učení
AKREDITOVÁNO MŠMT
Jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení a chování na ZŠ

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Víte, co všechno potřebujeme k efektivnímu učení?  Osvojte si jaké zákonitosti ovlivňují naše vnímání, soustředění a chování, psaní, čtení a matematické funkce. Získejte cenné dovednosti, jak pomoci dětem se  specifickými poruchami učení a chování, aby rozvinuly svůj osobní  potenciál na maximum.

Logopedická prevence v praxi MŠ
AKREDITOVÁNO MŠMT

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Co všechno zapojujeme při řeči? Dozvíte se, jaké zákonitosti ovlivňují zdravý vývoj řeči dítěte. Poznáte typy činností na rozvoj řečových dovedností a získáte praktické informace jak aplikovat získané vědomosti v praxi MŠ.

Program pro přirozený rozvoj grafomotoriky u dětí v praxi MŠ
AKREDITOVÁNO MŠMT
JAK PRACOVAT S DĚTMI S NEDOSTATEČNĚ ROZVINUTOU GRAFOMOTORIKOU   

SEMINÁŘ S WORKSHOPEM

6 hodin

Jak přirozeně a efektivně rozvíjet grafomotoriku v rámci denního programu MŠ na základě neurovývojového principu učení, aneb jen vyvodit správný úchop nestačí.